PROJEKTS “LATVIJAS SKOLU JAUNATNES FOTO KONKURSS” “MANA ZEME SKAISTĀ””

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno projektu “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. – 12.klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem ir iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem un projekta īstenošanas procesā darba grupa turpinās līdzekļu piesaisti, palielinot izgatavojamo foto gleznu skaitu katrai skolai.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

MĒRĶIS:

Stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

UZDEVUMI:

  1. Noorganizēt fotokonkursu Latvijas skolu jaunatnei;
  2. Popularizēt projektu “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””;
  3. Piesaistīt finansējumu projekta īstenošanai no privātpersonām un uzņēmumiem;
  4. Ar konkursa ietvaros radītajām foto gleznām, ienest skaistumu Latvijas skolās;
  5. Popularizēt konkursa rezultātus un atbalstītājus.

MĒRĶAUDITORIJA

Projekta tiešā mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. – 12.klasei. Kā netiešo mērķa grupu jāmin skolotāji, skolēnu vecāki, draugi, radi un pārējā sabiedrība, kuri tiks iesaistīti kā balsotāji konkursā.

Īstenojot konkursa darbu izstādi interneta vidē un realizējot balsošanas procesu, paredzams, ka tiks veicināta plaša sabiedrības interese. Balstoties uz iepriekš īstenotiem līdzīgiem projektiem, paredzams, ka konkursā iesaistīsies no 70 – 80 % skolēnu, kuri pieteikušies dalībai projektā.

KONKURSA TĒMA

Projekta “Latvijas jaunatnes foto konkurss” tēma ir “Mana zeme skaistā” tēma ir saistīta ar Latvijas skolu jaunatnes piederības sajūtas stiprināšanu pret savu zemi. Skolēni, fotografējot sev apkārt redzamo dzimtenes skaistumu, to iemūžinās skaistās fotogrāfijās, tādējādi parādot sev, savai ģimenei un sabiedrībai, cik skaista ir Latvijas daba, tradīcijas un kultūra. Redzot savas valsts skaistumu, skolēni jutīsies piederīgāki savai dzimtenei un vairāk to cienīs un saudzēs.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Organizācijas darba grupa vairāku gadu laikā ir īstenojusi dažādus projektus, piesaistot finansējumu no valsts un privātā sektora. Īpaši veiksmīgi tika piesaistīts finansējums no uzņēmumiem – 2016. gadā organizācija no uzņēmumiem piesaistīja 144 080 EUR, 2017. gadā piesaistīti 320 205 EUR.

Projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” tiek īstenots par uzņēmēju ziedotajiem līdzekļiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” ir sabiedriskā labuma organizācija, kurai ziedojot uzņēmēji saņem nodokļu atvieglojumus. Finansējums tiek piesaistīts gan no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, gan no uzņēmumiem katrā pašvaldībā, lai iegūtu līdzekļus izlietotu pēc iespējas lielāka skaita foto gleznu izgatavošanai katrā pilsētā un novadā.

Kopumā projekta budžets sastāda 72 000 EUR un līdz gada beigām, strādājot pie papildus aktivitāšu (izstādes, apbalvošana, publicitāte) īstenošanas, darba grupa piesaistīs papildus finansējumu. Projekta īstenošanai, katrā ieinteresētajā pašvaldībā, atvēlēti 600 – 2000 EUR, kas, galvenokārt, tiks izlietoti foto gleznu izgatavošanai.

Ar katras pašvaldības izglītības iestādēm notiks individuāla vienošanās par foto konkursa “Mana zeme skaistā” īstenošanas laikiem. Arī projekta budžets katrai pašvaldībai būs atšķirīgs, kas ir atkarīgs no skolēnu skaita pašvaldībā un no vietējiem uzņēmumiem piesaistītā finansējuma apmēra.

Līdzfinansējums tiks piesaistīts no ieinteresētajām pašvaldībām, lai izveidotu katrai pašvaldībai pielāgotu interneta risinājumu, ar kura palīdzību skolēni varēs iesniegt savus foto attēlus, kā arī plašāka sabiedrības daļa aplūkot un nobalsot par labākajiem darbiem.

SITUĀCIJAS APRAKSTS

Šobrīd gandrīz katram skolēnam ir mobilais telefons ar fotografēšanas funkciju, kā arī ir pieejami digitālie fotoaparāti. Praktiski, jebkuram skolēnam ir iespēja iegūt kādu ierīci fotogrāfiju uzņemšanai, aizņemoties no draugiem, vecākiem, radiem u.c..

Būtiski ir skolēniem parādīt, ka ikdienā lietotais tālrunis var kalpot radošām aktivitātēm un sev apkārt redzamo var parādīt skaistos darbos, kuri turpmāk greznos skolu telpas. Radītie foto attēli var tikt izmantoti ne tikai glabāšanai mobilajā telefonā vai pārsūtīšanai draugiem, bet parādīti plašākai sabiedrībai.

Interneta vietne www.manazemeskaista.lv tiek veidota kā mūsdienīgs interneta risinājums, kas skolēniem nesagādās nekādas grūtības iesniegt darbus. Šāds ērts un mūsdienīgs informācijas tehnoloģiju risinājums ievērojami atvieglos projekta vērienīgo administrēšanas procesu un vienlaicīgu mācību iestāžu iesaisti visā Latvijas teritorijā.

Interneta vietnes tehniskais risinājums nodrošinās plašas sabiedrības daļas iesaisti konkursa aktivitātēs, realizējot, balsošanas procesu un automātisku datu uzskaiti.

Arī sociālo tīklu, piemēram Facebook un Instagram, izmantošana konkursa īstenošanā ir būtiska. Tieši šos komunikācijas rīkus mūsdienās plaši izmanto gan skolēni, gan pārējā sabiedrības daļa, tāpēc projekta interneta vietnē  www.manazemeskaista.lv īstenotās aktivitātes tiks plaši popularizētas sociālajos tīklos.

Lielai daļai jaunāko klašu skolēnu nav pieejami sociālie tīkli, bet arī šīs mērķa grupas dalība projektā tiks nodrošināta, aktivitātēs iesaistot savus vecākus, vecvecākus, lai sadarbotos sociālo tīklu aktivitāšu īstenošanā.

Foto gleznas (Canvas prints) ir mūsdienīgs interjera pilnveides risinājums, ko izmanto arvien plašāk sabiedriskās un privātās telpās. Skolēni bieži vien pat nav aizdomājušies, ka telefonā esošās fotogrāfijas iespējams izmantot telpas interjera pilnveidei foto gleznu izskatā.

Paredzam, ka projekts dos ietekmi uz šādu interjera pilnveides risinājumu izveidi pašu spēkiem un izpratni par to, ka lielveikalā nopērkamās bildes, iespējams aizstāt ar kādu paša radītu darbu.

Izmantojot Eiropas Savienības finanšu iespējas, liela daļa skolu telpas ir izremontētas, bet lielie skolu koridori un klašu telpu sienas stāv tukšas. Piemērots risinājums ir pašu skolēnu radītu foto gleznu izvietošana uz tukšajām sienām.

Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka Latvijā ir daudz nesakārtotu un problemātisku lietu, bet citur pasaulē ir labāki dzīves apstākļi. Iespējams, arī jaunieši iespaidojas no šādas informācijas, un rodas vēlme doties dzīvot uz citām zemēm, nevis censties attīstīt savu valsti, īpaši vecāko klašu un studentu vidū. Nereti tam par pamatu ir nespēja ieraudzīt savā zemē tos labumus, kas nav citur. Fotografēšana sniedz iespēju paraudzīties apkārt, ieraudzīto iemūžināt fotogrāfijās un parādīt citiem.

Projekts ļaus katram skolēnam lielāku vērību pievērst sev apkārt esošām lietām un norisēm, kā arī ieraudzīt ko citi ir saskatījuši.

Modernās tehnoloģijas nodrošina pieeju internacionālai informācijai, bet svarīgi ir arī nacionālās vērtības uzsvērt interneta vidē. Līdzvērtīgi nācijām, kuras ļoti aktīvi demonstrē savas vērtības internetā. Mūsu zemes jauniešiem ir jāapzinās savas valsts vērtības un skaistums. Modernās tehnoloģijas ir tiešākais veids ar kuru palīdzību uzrunāt skolu jaunatni, lai vairotu piederības sajūtu savai valstij.

Radošu aktivitāšu īstenošanai un interjera pilnveidei skolām trūkst līdzekļu, jo pašvaldības un valsts to nespēj nodrošināt. Svarīga loma līdzekļu piesaistē ir sabiedriskā sektora organizācijām, kuras uzrunā uzņēmējus un privātpersonas, lai piesaistītu papildus finansējumu. Projekta darba grupa jau vairākus gadus veiksmīgi strādā pie finansējuma piesaistes sabiedriskā labuma aktivitāšu īstenošanai.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS POSMI

Projekts tiek īstenots visā Latvijas teritorijā un sadalīts trijās projektu kārtās, līdz ar to pašvaldībā projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir atšķirīgs.

SKOLU UZRUNĀŠANA

Katras pašvaldības skolas tiek uzrunātas, lai saņemtu apstiprinājumu, ka tās vēlas iesaistīties projekta aktivitātēs. Kad katras konkrētās pašvaldības skolas būs apstiprinājušas dalību konkursā un pašvaldība arī apstiprinājusi dalību kopumā, skolām tiks lūgts iesniegt sarakstus ar skolēnu skaitu katrā klasē, kas nepieciešams, lai izveidotu katras skolas profilu konkursa interneta vietnē un izstrādātu unikālos kodus bilžu ievietošanai.

INTERNETA RISINĀJUMU VIDE

Projekta īstenošanai ir izveidots speciāla interneta vietne www.manazemeskaista.lv, kurā katrai pašvaldībai ir savs profils. Katras pašvaldības profilam tiek pievienotas pašvaldības pakļautībā esošās skolas. Projekta darba grupa sazinās ar katru no skolām, lai noskaidrotu skolēnu skaitu katrā klasē un izveido katras klases profilu, kurā konkursa laikā tiks ievietoti iesniegtie foto attēli.

INFORMATĪVO MATERIĀLU IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE SKOLĀM

Skolas, kuras piedalīsies konkursā, saņems konkursa informatīvus plakātus par projekta konkursa īstenošanu skolās.

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA

Konkursa darbi tiek iesniegti caur interneta vietni www.manazemeskaista.lv, kurā ievadot katram skolēnam izsniegto unikālo kodu, darbu iespējams augšupielādēt konkursa lapā. Katru darbu pirms publicēšanas pārbauda konkursa moderators un apstiprina, ka tā saturs ir atbilstošs konkursa nosacījumiem.

BALSOŠANAS ĪSTENOŠANA

Balsošana sākas no attēlu iesniegšanas brīža un ilgs līdz konkursa aktīvā perioda beigām. Balsošanas laikā tiks īstenota ļoti aktīva publicitātes kampaņa sociālajos portālos, kuru īstenos projekta darba grupa.

LABĀKO DARBU IZVĒLE IZGATAVOŠANAI

Noslēdzoties balsošanai, lielāko balsu skaitu ieguvēji jeb uzvarētāji būs redzami mājaslapā pie katras skolas – sadaļā “konkursa rezultāti”.

FOTO GLEZNU IZGATAVOŠANA

Foto gleznu izgatavošana prasa salīdzinoši daudz laika, tāpēc šis process tiks īstenots ziemas mēnešos, lai pavasarī būtu iespējams darbus izstādīt izstādēs. Projekta ietvaros tiks izgatavotas foto gleznas visām Latvijas skolām, kuras iesaistījušās projektā.

IZSTĀŽU ĪSTENOŠANA UN UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA

Uzvarētāji tiks paziņoti jau pēc balsošanas īstenošanas, ievietojot informāciju projekta mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos, bet to apbalvošana notiks izstāžu atklāšanas laikā. Jau šobrīd ir sagādāts nopietns balvu fonds un projekta darba grupa aktīvi turpina strādāt pie komersantu uzrunāšanas, kuri var kļūt par labāko darbu apbalvotājiem.

PAPILDUS FINANSĒJUMA PIESAISTE

Lai katrai skolai būtu iespējams izgatavot pēc iespējas lielāku foto gleznu skaitu, projekta darba grupa uzrunā uzņēmumus, aicinot kļūt par atbalstītājiem. Šāda darbība ļaus piesaistīt papildus līdzekļus, lai skolās nonāktu vēl lielāks foto gleznu skaits. Projekta darba grupai ir ievērojama sadarbības pieredze ar uzņēmumiem, kas nodrošinās pēc iespējas labāka rezultāta sasniegšanu, uzrunājot vietējos uzņēmumus pašvaldībās un lielos Latvijas uzņēmumus.

PUBLICITĀTES PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

Īpaša vērība visa projekta laikā tiek pievērsta publicitātes pasākumu īstenošanai. Publicitātes īstenošanai tiek veidota sadarbība ar novadu un pilsētu preses izdevumiem, interneta mēdijiem. Publicitātes īstenošanai sociālajos tīklos ir izstrādāta īpaša kampaņa ar mērķi radīt pēc iespējas lielāku interesi par projektu iesaistītajām skolām un atbalstītājiem.

ATSKAIŠU UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

Katra pašvaldība pēc pieprasījuma būs tiesīga saņemt atskaiti par sasniegtajiem projekta rezultātiem un izlietoto finansējumu.

PAR PROJEKTA ĪSTENOTĀJU

Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” veiksmīgi darbojas kopš 2012.gada. Pastāvēšanas laikā ir izveidojusies stabila komanda, kurai ir pieredze izglītības, tehnoloģiju un inovāciju projektu īstenošanā, piesaistot finansējumu no valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondiem, privātā sektora, kā arī citiem finanšu avotiem.
Mūsu mērķis : Veicināt zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.
www.inovacijuparks.lv

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS STRATĒĢIJA

Lai projekta īstenošanas procesā piesaistītu nepieciešamo mērķa grupu, viens no būtiskākajiem mērķiem ir radīt ieinteresētību mērķa auditorijai (skolēniem, skolotājiem un skolām kopumā), piedalīties konkursā. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, iepazīt savas dzimtenes skaistās vietas caur fotogrāfijām un iesaistīt sev apkārtējās personas (vecākus, radiniekus, draugus, paziņas u.c.) kā paveiktā aplūkotājus, novērtētājus un arī balsotājus.

INTERNETS, SOCIĀLIE TĪKLI

Projekta popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai tiks izmantotas dažādas sociālās platformas, lai identificētu ziņas par projektu, kā arī izveidoto projektu un mājaslapu “Mana zeme skaistā”. Projektā iesaistītās personas tiks aicinātas dalīties ar sev tīkamiem fotoattēliem, identificēt ziņojumu (piemēram mirkļbirka “Mana zeme skaistā”), lai rosinātu diskusijas un veicinātu mājaslapu apmeklējumu intensitāti un interaktivitāti. Sociālās platformas tiks izmantotas, lai popularizētu konkursa rezultātus un atbalstītājus.

PEDAGOGU IESAISTE

Pedagogi tiks aicināti rosināt vēlmi gan skolēniem, gan to vecākiem ņemt dalību projektā, norādot uz ieguvumiem, liekot akcentu gan uz materiālajām, gan uz emocionālajām vērtībām. Pedagogiem tiks nodota nepieciešamā instruktāža, lai nodrošinātu pieteikuma veikšanu.

VECĀKU IESAISTE

Projektu īstenošanai būtisks aspekts ir vecāku iesaiste, tāpēc vecāki tiks aicināti atbalstīt savas atvases, nododot ziņojumu dažādās sociālajās platformās un plašsaziņas medijos. Visiem interesentiem piedāvāta iespēja balsot par skolēnu iesniegtajām fotogrāfijām, kā arī atbalstīt dalībniekus jau iesaistoties projektā.

SKOLĒNU IEINTERESĒTĪBAS RADĪŠANA

Ieinteresētības radīšanai skolēniem tiks piedāvātas motivācijas balvas par labiem sasniegumiem, kā arī veicināšanas balvas. Labākie skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas, radot skolēnos vēlmi paust savas radošās spējas, padarot savu mācību vidi latviskāku un atklājot dzimtenes skaistumu attēlos.

PLAŠĀKAS SABIEDRĪBAS DAĻAS IESAISTE

Projekta vajadzībām ir izstrādāta speciāla interneta lapa www.manazemeskaista.lv, kurā skolēni varēs ievietot savus attēlus. Lai radītu lielu ieinteresētību no sabiedrības, interneta lapā jebkurš apmeklētājs var nobalsot par savu favorītu. Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos balsošanā, tiks veidotas aicinošas publikācijas skolās, novados un sociālajos tīklos. Radot rezonansi sabiedrībā par šo projektu, vienlaicīgi tiks popularizēti arī tā atbalstītāji.

PROJEKTA ILGTSPĒJA

Projekta iegūtais rezultāts būs izmērāms par pamatu ņemot gan materiālas, gan emocionālas vērtības. Projekta rīcībā esošie finanšu resursi spēj nodrošināt visas nepieciešamās darbības rezultātu sasniegšanai, kā arī iespēju turpināt projekta aktivitātes arī pēc konkursa beigām.

Projektā iesaistīto cilvēkresursu galvenais ieguvums ir rezultātu sasniegšana, kuru pamatā ir spēcīga un dažādu jomu aptveroša teorētiskā un praktiskā pieredze. Tādejādi projekts tiek pozicionēts kā augsta līmeņa un radošu izpausmju bagāts, kā ari tiek nodrošināta profesionāla darba komanda, lai iegūtās zināšanas tiktu īstenotas turpmākajā darbībā un arī nākotnes projektos, sasniedzot jaunus rezultātus un sniegtu labumu sabiedrībai.

Konkursā dalībnieki kļūs par sabiedrības daļu, kura izceļ un popularizē Latvijas vērtības, būtībā veidojot un saglabājot vēsturi. Visas pārējās iesaistītas personas sniedz savu artavu, lai skolnieks kļūtu par konkursa dalībnieku, kas ir projekta būtiskākais elements.

Īstenojot projekta darbību – izplatot iegūtos rezultātus un izveidojot “dzīvas” jeb taustāmas foto gleznas, tiek īstenots mērķis- projektā iegūtais rezultāts kļūs par noderīgu elementu skolas vides veidošanā un attiecīgās lokācijas iedzīvotāju apskates objektu. Tiks īstenota ari izglītojoša funkcija, kā arī jauniešu personiskā izaugsmes veicināšana, jo tiks celta pašapziņa, gūts gandarījums par paveikto un vēlme ņemt dalību arī citos projektos.

Projektu rezultātu publicēšanai tiks izmantota publikācija laikrakstos un internetā, izmantojot viedokļu rakstus, atsauksmes par projektu, lai parādītu projektu atdevi sabiedrībai un labo praksi projektu īstenošanā. Projekta komandai radīta vēlme rast jaunas idejas un turpināt darbību, lai sasniegtu nodibinājuma mērķus.