LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. PAR NOTEIKUMIEM

Paldies, ka apmeklējat šo tīmekļa vietni! Rūpīgi izlasiet šajā dokumentā ietvertos Noteikumus un nosacījumus, jo jebkāda šīs tīmekļa vietnes izmantošana apliecina, ka piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem.
Šajā vietnē lietotie termini “mēs”, “mūs”, “Zinātnes un inovāciju parks” nozīmē nodibinājumu Zinātnes un inovāciju parks un jebkādu ar to saistīto uzņēmumu atbilstoši kontekstam. Termins “Jūs”, “Jums” un “Jūsu” attiecināms uz jebkuru personu, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei un/vai lieto to.

2. KONFIDENCIALITĀTE

Jebkāda personīga informācija vai materiāls, kas sūtīts šai vietnei, ir pakļauts šajā vietnē publicētā Paziņojumā par Konfidencialitātes politiku un noteikumiem.

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS

Kaut arī mēs mēģinām veikt visas samērīgās darbības, lai nodrošinātu informācijas precizitāti un pilnīgumu šajā tīmekļa vietnē, mēs neatbildam par šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jebkādu paļaušanos uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo materiālu. Jūs piekrītat, ka Jūs esat atbildīgs par sekošanu līdzi jebkādām izmaiņām, kas saistītas ar šajā tīmekļa vietnē iekļauto materiālu un informāciju.

4. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Visas autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības visā tekstā, attēlos un citos materiālos šajā tīmekļa vietnē ir nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks īpašums vai ir iekļautas ar attiecīgā īpašnieka atļauju.
Jūs drīkstat pārlūkot šo tīmekļa vietni, reproducēt izvilkumus, tos drukājot, lejupielādējot uz cietā diska vai lai tos tālāk izplatītu citām fiziskām personām. To atļauts darīt tikai ar nosacījumu, ka Jūs nebojājat nevienu autortiesību paziņojumu un citus patentētus paziņojumus un ka uz šādām reprodukcijām tiek saglabāts preču zīmju paziņojums. Nevienu šīs vietnes reprodukcijas daļu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciāla labuma gūšanai, kā arī to nedrīkst mainīt vai iekļaut nekādā citā darbā, publikācijā vai vietnē.
Preču zīmes, logo, tēli un pakalpojumu zīmes (kopā: “Preču zīmes”), kas attēlotas šajā vietnē, pieder nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks. Nekas šajā tīmekļa vietnē nav interpretējams kā norāde uz jebkādas licences vai lietošanas tiesību piešķiršanu jebkurai šajā vietnē attēlotajai Preču zīmei. Jums ir stingri aizliegts izmantot/nepareizi lietot šajā tīmekļa vietnē attēlotās Preču zīmes vai jebkādu citu šīs vietnes saturu jebkādā veidā, izņemot tā, kā norādīts šajos Noteikumos un nosacījumos. Jūs arī tiekat informēts, ka nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks savas intelektuālā īpašuma tiesības īstenos maksimālā apmērā saskaņā ar likumu.

5. SAITES UZ CITĀM VIETNĒM

Saites, kas atrodamas šajā tīmekļa vietnē, Jūs var aizvest prom no nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks tīkla un sistēmas, un nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks neuzņemas atbildību par šādu trešo personu tīmekļa vietņu saturu, precizitāti vai darbību. Saites tiek nodrošinātas labā ticībā, un nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks nenes atbildību par jebkādām izrietošām izmaiņām tajās trešo personu vietnēs, uz kurām sniegta saite. Nav nepieciešams nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks tiešs apstiprinājums, lai iekļautu jebkādas saites citās tīmekļa vietnēs. Ir ļoti ieteicams rūpīgi izlasīt juridisko paziņojumu un paziņojumu par konfidencialitāti visās Jūsu apmeklētajās vietnēs.

6. GARANTIJAS UN ATRUNAS

Riskus, kas is saistīti ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, uzņematies tikai un vienīgi Jūs.

7. GARANTIJAS

Šī vietne Jums tiek nodrošināta tāda, “kāda tā ir” un “kāda tā ir pieejama”, un līdz ar to nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks nekādā veidā nesniedz tiešas, netiešas, ar likumu noteiktas vai citas garantijas, tostarp garantijas vai apliecinājumus, ka materiāls šajā vietnē būs pilnīgs, precīzs, uzticams, savlaicīgs, trešo personu neaizskarošs, ka piekļuve šai vietnei netiks pārtraukta vai nebūs kļūdaina, vai nesaturēs vīrusus, ka šī vietne būs droša, ka jebkāds padoms vai viedoklis, kas šajā vietnē iegūts no mums, ir pareizs vai uz to var paļauties un visi šie apliecinājumi vai garantijas ir saskaņā ar skaidri pausto atteikšanos no tiesībām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās jurisdikcijās netiešo garantiju izņēmumi var būt aizliegti, līdz ar to daži no šiem izņēmumiem Jums var netikt piemēroti. Lūdzu, pārbaudiet vietējos valsts tiesību aktus.
Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma ierobežot, aizturēt vai izbeigt Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai kādai no tās daļām vai līdzekļiem pilnībā vai daļēji jebkurā laikā.

8. SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI

Nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks un/vai visas citas puses, kas piedalās šīs vietnes radīšanā, veidošanā un izstrādāšanā mūsu vārdā, nav atbildīgas par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem, sevišķiem vai represīviem bojājumiem, izdevumiem, zaudējumiem vai saistībām, kas jebkādā veidā izriet no Jūsu piekļuves šīs vietnes lietošanai, nespējai to lietot, izmaiņām saturā vai no jebkuras citas vietnes, kurai piekļūstat, izmantojot saiti šajā tīmekļa vietnē, vai tādā apmērā, kādā to pieļauj piemērojamie likumi, no visām darbībām, ko mēs veicam vai nespējam veikt, saņemot Jūsu sūtītos elektroniskā pasta ziņojumus.

Nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks un/vai visās citām pusēm, kas piedalās šīs vietnes radīšanā, veidošanā un izstrādāšanā, nav pienākuma uzturēt šajā vietnē pieejamo materiālu un pakalpojumus vai nodrošināt jebkādus ar tiem saistītus labojumus vai atjauninājumus. Viss šī tīmekļa vietnes materiāls var tikt mainīts bez brīdinājuma.

Turklāt nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks nav atbildīgs par jebkādiem pieredzētiem zaudējumiem, kas radušies tādu vīrusu rezultātā, kas var inficēt Jūsu datora ierīces vai citu īpašumu tādēļ, ka no šīs vietnes mēģinājāt piekļūt jebkādam materiālam vai lejupielādēt to. Ja izvēlaties lejupielādēt materiālu no šīs vietnes, tad visus riskus uzņematies Jūs.

Maksimālā apmērā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs skaidri atsakāties no tādām prasībām pret nodibinājumu Zinātnes un inovāciju parks, tās valdes locekļiem, vadītājiem, darbiniekiem un programmētājiem, kas varētu būt radušās, Jums izmantojot šo vietni vai piekļūstot tai.

9. AIZLIEGTA DARBĪBA

Jums ir aizliegts veikt jebkādu darbību, ko nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks neapšaubāmi var uzskatīt par nepiemērotu un/vai kas var tikt uzskatīta par pretlikumīgu darbību vai to aizliedz kāds tiesību akts, kas piemērojams šai vietnei, ieskaitot, bet ne tikai:

  • jebkādu darbību, kas pārkāptu personas datu aizsardzību (ieskaitot privātas informācijas augšupielādēšanu bez attiecīgās personas piekrišanas) vai jebkādas citas cilvēka likumīgās tiesības;
  • šīs vietnes izmantošanu, lai celtu neslavu nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks vai apmelotu to, tā darbiniekus vai citas personas, vai lai veiktu darbību, kas bojā nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks labā vārda reputāciju;
  • vīrusu saturošu failu augšupielādēšanu, kas var kaitēt nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks vai citu personu īpašumam;
  • jebkāda neatļauta materiāla, ieskaitot, bet ne tikai, materiāla, kas, pēc mūsu domām, var izraisīt neapmierinātību, kas var nest zaudējumus nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks vai trešās personas sistēmu vai tīkla drošībai vai pārkāpt to noteikumus, necienīga, rasistiska, piedauzīga, apdraudoša, pornogrāfiska vai citādā ziņā pretlikumīga materiāla ievietošanu vai pārsūtīšanu.

10. JURISDIKCIJA UN REGULĒJOŠIE LIKUMI

Nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks neapliecina, ka materiāls un informācija šajā vietnē ir piemēroti un pieejami visās valstīs vai valodās.
Jūs un nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks piekrītat, ka visas nesaskaņas vai sūdzības, kas radušās šīs vietnes izmantošanas dēļ un ir ar to saistītas, regulē Latvijas likumi, un tās iesniedzamas tikai Latvijas tiesu jurisdikcijā.

11. JURIDISKĀ PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀJUMS

Mēs paturam tiesības šajā paziņojumā veikt jebkādas izmaiņas un labojumus. Lūdzu, laiku pa laikam pārlasiet šo un jauno papildu informāciju šajā lapā.